تهیه شکر سفید از تصفیه شکر خام

شکر سفید از تصفیه شکر خام به دست می آید به گونه ای که شکر خام به دست آمده از نیشکر یا چغندر قند در کارخانه های تهیه شکر ،  پس از انجام یک سری فعالیت های فیزیکی و شیمیایی که به جهت رنگبری بر روی شکر خام انجام می شود.

شکر خام زرد رنگ است ولی پس از مراحلی از جمله حل شدن در آب گرم، تزریق گاز Co2 و شیره آهک، فیلتراسیون، تزریق گاز So2 ، تزریق کربن فعال و فیلتراسیون نهایی بر روی آن انجام می شود و در مرحله بعد وارد مرحله کریستالیزاسیون شده و پس از عبور از ماشین های گریز از مرکز  نتیجه نهایی آن و در  واقع آنچه باقی می ماند کریستال های شکر با رنگ سفید می باشد که پس از عبور از دستگاه خشک کن وارد واحد بسته بندی می شود.