خدمات تولید شکر نیشکر

آیا می توان به صراحت بیان کرد که خدمات تولید شکر نیشکر با خدمات تولید شکر چغندرقند متفاوت خواهد بود؟ آیا در تولید شکر، چه چیز هایی بر کیفیت محصول تاثیرگذار خواهد بود؟
می دانید که این روز ها از گیاهان مختلفی شکر تهیه می شود که اصلی ترین آن ها، نیشکر است. گیاه نیشکر بعد از برداشت، شسته شده و پوست کنده می شود. گوشت گیاه نیشکر تحت عملیات فشار و پخت، به شکر سفید تبدیل خواهد شد.

خدمات تولید و ساخت شکر

خدماتی که برای تولید شکر نیشکر نیاز است، مسلماً با خدمات تولید شکر چغندر متفاوت خواهد بود. چرا که این دو، دو گیاه متفاوت هستند که اگر خدمات تولید یکی را برای دیگری استفاده کنید، مسلماً به کیفیت اصلی شکر نخواهید رسید.
منبع: بازار قند و شکر ایران